www.AktivRisikoStyring.com

Hjem | Sitemap | Kontakt

Hjem / ERM-kjerneprosessen / Risikotiltak

Risikotiltak

risikotiltak

Risiko tiltak er den aksjon som tas som et resultat av at en risiko har blitt identifisert og vurdert/bedømt til å være uaksebtabel for organisasjonen.

Risikoer kan aldri helt elimineres.  Målsetningen med ERM er da også begrenset til å finne frem til tiltak som kan reduser en risiko eller en konsekvens av denne til et praktikabelt nivå.  Gjennom prosessen frem til tiltaksfasen har vi kommet fem til en prioritert oversikt over risikoer som trenger ytterligere tiltak eller nye tiltak.  Utfordringen under tiltaksfasen er som følger:

 • Å finne frem til hvilke strategier og konkrete tiltak som er mest virkningsfulle i forhold til den enkelte risiko. 
 • Å forsikre oss om at kostnadene ved tiltakene står i forhold til den enkelte risiko.
 • Å finne frem til virkemidler som ligger innefor rammen av hva den daglige ledelse har for hånden (”rimelig praktikable” slik ALARP-modellen uttrykker det

ALARP-modellen (se risikoevaluering) kan være en praktisk referanseramme både til å hjelpe oss med å finne riktig handlingsmønster under tiltaksefasen, men også til å finne riktig ressursforbruk under iverksettelse av tiltak.

Generelt deler vi tiltaksstrategiene inn i fire grupper.  For å finne frem til hvilken strategi, eller kombinasjon av disse, som synes mest anvendelig, kan vi stille følgende spørsmål:

 1. Kan vi unngå risikoen på noen måte innen rammen av våre overordnede strategier og mål?  Eventuelle tiltak under denne strategien vil som oftest være de billigste og enkleste, og eksempelvis omfatte tiltak som å utsette en handling, eller bytte ut en sentral leverandør
 1. Kan vi påvirke sannsynligheten eller konsekvensen ved en risiko på noen måter?
 1. Kan risikoen overføres til noen som har bedre forutsetninger for å håndtere denne. 
 1. Vil tiltakene vi innfører gjennom 1 -3 fjerne risikoen helt eller vil vi fortsatt sitte med noe risiko?

Figuren visualiserer en risiko før og etter mulige tiltak.

Risikotiltak er de forslag til aksjoner som utarbeides som et resultat av at en risiko har blitt identifisert, analysert, evaluert og funnet å være uakseptabel for organisasjonen.

Formål:

Å bestemme hvilke aksjoner som skal treffes, som svar på de risikoene som har blitt identifisert, analysert og evaluert mht. sannsynlighet og konsekvens.

Tiltakene som iverksettes må relateres til ansvars og myndighetsnivåene i organisasjonen.  Likeledes må kostnadene ved tiltakene stå i forhold til en antatt gevinst.

Input:

Hovedinput i dette trinnet er:
Risikokategorilisten med de prioriteringer som er gjort under evalueringen.

Metode:

Velge tiltaksstrategi og konkretisere mulige tiltak for den enkelte risiko relatert til de rammer organisasjon har til sin rådighet. 
Når det skal finnes frem til rammene for hensiktsmessige tiltak, eller hvordan en risiko skal behandles, bygger det på teorien i ALARP-modellen.  Denne har som utgangspunkt at en risiko skal være ”så lavt som rimelig praktikabel”.   
Tiltakene for risikoene og prioriteringen sorteres etter nivåene i ALARP-modellen:

 • Ikke tolererbare risikoer.
 • Tolererbare ubetingede risikoer.
 • Tolererbare betingede risikoer.
 • Akseptable risikoer.

 

Det settes spesielt fokus på de risikoene som er prioritert til å være betydningsfulle.
KRI’er (Key Risk Indicators) identifiseres.

Output:

Et ekstrakt av en risikotiltaksplan for hver risiko som er klassifisert etter ALARP-modellen.
Beskrivelse av nye Key Risk Indikators (KRI’er).

 

Januar 2009


Praktisk ERM
BOK 1BOK 1:
Bakgrunn, behov,
ERM-systemet
og –prosesse

BOK 2:
Gjennomføring
og praktisk iverksettelser

Bøkene kan bestilles her

 


Kontakt

Vig Consulting
Jan Vig
Kirkeveien 35
1710 Sarpsborg.
Norway
Mobile: +4741443727
email:
ja-vig@online.no ORGN:990 143 404


Partnere